Predsednik Pozitivne Slovenije: Zoran Janković

Generalna sekretarka – direktorica: Tina Komel

 

Predsednik Pozitivne Slovenije

25. aprila 2014, na četrtem kongresu Pozitivne Slovenije, je bil Zoran Janković ponovno izvoljen za predsednika stranke.

 

Podpredsednik

Podpredsednik je najožji sodelovec predsednika stranke pri udejanjanju stališč in sklepov kongresa, sveta ter izvršnega odbora. O svojem delu poroča omenjenim organom stranke. V primeru odsotnosti predsednika stranko predstavljajo v javnosti.

 

Generalna sekretarka – direktorica

Generalnega sekretarja neposredno imenuje predsednik stranke. Kot določa statut, generalni sekretar zastopa stranko v pravnem prometu, je odgovoren za njeno finančno in materialno poslovanje, pripravlja letni finančni načrt in poročilo. Med drugim tudi zagotavlja administrativno, organizacijsko in strokovno podporo organom stranke na državni ravni.

Za generalno sekretarko – direktorico je bila imenovana Tina Komel.

 

Izvršni odbor

Izvršni odbor je operativni in izvršni organ stranke. Sestavljajo ga predsednik stranke, podpredsedniki, generalni sekretar, predsednik sveta stranke, vodja poslanske skupine ter tri članice ali člani, ki jih izvoli svet na predlog predsednika stranke.

Izvršni odbor izvaja sprejete politike stranke; skrbi za udejanjanje sklepov in stališč kongresa ter sveta, sprejema finančni načrt in zaključni račun stranke, voli in razrešuje podpredsednike stranke, imenuje strokovna delovna telesa ter določi vsebinski okvir njihovega delovanja, na predlog predsednika določa kandidatke in kandidate stranke za volitve v državni zbor, predstavniške organe EU ter za predsednika republike.

 

Svet

Svet je najvišji organ stranke med kongresoma, ki ga sestavljajo članice in člani izvršnega odbora, poslanke in poslanci v državnem zboru in Evropskem parlamentu, članice in člani vlade, koordinatorke in koordinatorji ter dvajset voljenih članic ali članov.

Svet sprejema politične odločitve in med drugim spremlja izpolnjevanje programa in kongresnih usmeritev stranke, podaja politične smernice za delo stranke in njenih organov, sprejema volilni program in usmeritve stranke za volitve na državni ravni in ravni EU, odloča o koalicijskih in drugih posvetovanjih stranke.