Študentje na trg dela na transparenten in učinkovit način

Eden glavnih problemov nizkih možnosti zaposlitve mladih diplomantov je strukturno neskladje na trgu delovne sile. Povpraševanja ni, je samo velika ponudba! Mladih, ne dela.V EU je brezposelnih 5,7 milijona mladih, starih manj kot 25 let. V Sloveniji je bilo v prvih petih mesecih letos na Zavodu za zaposlovanje v povprečju prijavljenih 122.172 brezposelnih, kar je 9,5 odstotka več kot v enakem obdobju lani. Letna primerjava kaže, da je med brezposelnimi več žensk, iskalcev zaposlitve v starosti od 15 do 29 let in od 30 do 39 let, večji pa je tudi delež iskalcev prve zaposlitve!Število iskalcev zaposlitve z višjo in visoko izobrazbo se povečuje iz leta v leto.

Delodajalci ne želijo zaposlovati mlade delovne sile brez delovnih izkušenj, saj ti nimajo delovne zgodovine, ki bi dokazovala njihovo strokovnost, zanesljivost in odgovornost pri delu. Težke razmere na trgu delovne sile pomenijo za mlade še manjšo možnost izbire, zato jim delodajalci ponujajo slabo plačana dela, običajno preko študentskega servisa ali kot zaposlitev za določen čas, ki ne omogoča ekonomske neodvisnosti in socialne varnosti. Zato so mladi v nezavidljivem položaju; podaljšujejo svoje bivanje pri starših in se »sprijaznijo« s stanjem, v katerem so in bodo tudi v prihodnje v breme svojim staršev.Eden izmed načinov za reševanje ekonomskih stisk mladih so tudi fiktivni vpisi na višješolske in visokošolske izobraževalne programe.

Država naj bi reševala takšne vpise z evidenco študentov in diplomantov e-VŠ (e-prijava za študijske programe druge in tretje stopnje naj bi se začela z letom 2013/2014, za vpis na dodiplomske programe pa z letom 2014/2015). Na tak način bo sistematično določeno, ali je študent, ki se želi vpisati, upravičen do financiranja svojega študija iz javnih sredstev. Vseeno pa so določene šole (predvsem višje) že pričele s preverjanjem resnosti vpisa in študija, zato se zgodi, da dobijo novo vpisani študenti potrdilo o vpisu le za nekaj mesecev ali pa po določenem času dobijo obvestilo, da jih šola zaradi neopravljanja študijskih obveznosti izpisuje. Natančno število fiktivnih študentov ni znano, na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport pa trdijo, da po podatkih OECD približno tretjina vpisanih ne konča študija. Študentje na ta način rešujejo nezaposljivost, saj fiktivni vpis izkoristijo za delo prek napotnic študentskega servisa, ker zaposlitve po zaključku študija ne dobijo. V podjetjih, kjer že dlje časa delajo, jih ne zaposlijo, prav tako pa je tudi vsako drugo občasno delo lažje, če imajo status študenta.V poslanski skupini PS smo se aktivno vključili v iskanje rešitev in preučili različne možnosti za reformo študentskega dela, da bi v sodelovanju s socialnimi partnerji ter predstavniki študentov in dijakov našli podlago za zakonodajno ureditev.

Ključno vodilo je, da naj bi študentje na čim lažji, transparenten in učinkovit način stopili na trg dela. Ena izmed možnosti nove ureditve študentskega dela predvideva, da bi bilo takšno delo urejeno po vzoru začasnega in občasnega dela upokojencev ter malega dela. Dijaki in študentje bi bili vključeni v socialna zavarovanja, priznala bi se jim sorazmerna pokojninska doba, delovne izkušnje pa bi se pod določenimi pogoji upoštevale tudi kot pripravništvo. Študentsko delo bi bilo skupaj z vsemi prispevki in dajatvami obremenjeno z 32 odstotki, kar je približno dve odstotni točki več kot zdaj. Če bi dijak ali študent opravljal delo, ki je v skladu s stopnjo izobrazbe, za katero se izobražuje, delodajalcu ne bi bilo treba plačati prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.Zagotovo ta rešitev dolgoročno predstavlja priložnost za trajnejše zaposlovanje mladih. Glede na dosedanje študentsko delo se bo vsaka zaposlitev v obliki malega dela štela v pokojninsko dobo, uradno bodo priznane tudi delovne izkušnje, kar bo seveda pomenilo veliko prednost pri iskanju zaposlitve po končanem študiju.

Fiktivni vpis bi v tem primeru izgubil svoj čar, študentski servisi pa bi imeli manj prihodkov.