Ko je brezplačna šola res brezplačna

V šolskem letu 2005/06 sem se zaposlil na osnovni šoli Nazarje kot ravnatelj. Kmalu, po nekaj tednih dela, ko sem se dodobra seznanil z utripom šole in z zaposlenimi, sem opazil, da je vedno več otrok, ki jim starši ne morejo zagotoviti plačila šole v naravi, različnih tečajev in nadstandardnih dejavnosti, ki so sestavni del programa šole. Starši, ki so zaradi stečajev podjetij izgubili službo ali so imeli zaradi slabega položaja podjetij nizek osebni dohodek, niso redno plačevali svojih obveznosti. Šola jim je pošiljala opomine. Zaradi vsega naštetega so se izogibali sodelovanju z učitelji in razredniki, sodelovanje med šolo in starši pa ni bilo na ravni, kakršno bi si želeli. Nujno je bilo treba nekaj storiti.

Porodila se mi je ideja, da bi bila brezplačna šola lahko rešitev tega resnega problema. Strokovnim delavcem šole sem predstavil idejo, da bi bili vsi programi, ki se na šoli izvajajo za vse otroke, brezplačni. S tem bi otrokom omogočili sodelovanje v vseh programih, starši bi bili razbremenjeni plačil, okrepilo bi se zaupanje staršev do šole, okrepilo bi se pristnejše sodelovanje in – bistveno – otroci bi bili bolj motivirani za delo. Za takšen korak je bilo seveda potrebno storiti veliko, od intenzivnega sodelovanja s sodelavci ter optimizacije dela, do aktivnega povezovanja z lokalnimi deležniki ter cele kopice drugih organizacijskih dejavnosti. Predvsem pa bi morali v uspeh verjeti, si med seboj zaupati in korektno sodelovati. Po podrobnejši predstavitvi in konkretizaciji projekta »brezplačna šola« so sodelavci projekt podprli.Projekt sem predstavil tudi staršem in svetu šole, ki so bili nad idejo navdušeni. Že po nekaj mesecih se je na šoli med zaposlenimi, otroki in starši ustvarila pozitivna klima, ki je naznanjala, da smo na pravi poti. Začeli smo izvajati posamezne »brezplačne« projekte: naučimo se smučati, šola pleše, plavalni tečaji, tečaj tujega jezika za najmlajše, od vrtca do 3. razreda … Zadovoljivo smo opravili preizkus in v šolskem letu 2006/07 pričeli s projektom »brezplačna šola«.

Projekt je kmalu dobil širšo družbeno podporo. S pomočjo sveta staršev so se starši angažirali in sami ponudili različne možnosti sodelovanja v omenjenem projektu. Premožnejši so postali donatorji in sponzorji posameznih dejavnosti, pridružila pa so se jim tudi posamezna podjetja. Drugi so organizirali in vodili aktivnosti, s katerimi je šola pridobivala dodatna sredstva. Še posebno spodbudni so bili odzivi učenk in učencev, ki so s svojim odnosom in vedenjem izboljšali lastni uspeh in uspeh šole na vseh področjih. Z aktivnostmi, kot so zbiranje odpadnega papirja, izdelovanje voščilnic, peka peciva skupaj s starši, šolski plesi, raziskovalne naloge, koncerti in še in še, so po svojih močeh prispevali delček v mozaik »brezplačne šole.« Na šoli se je vzpostavil dober sistem sodelovanja vseh udeležencev in zelo kmalu smo ugotovili, da se ob takšnem sodelovanju in zaupanju med vsemi udeleženci vzgojno izobraževalnega procesa lahko uspešno realizirajo vsi cilji in izpeljejo vse naloge. Pozitivni učinki so bili vidni ne le na finančnem področju, temveč predvsem pri konstruktivnem in ustvarjalnem delovnem ozračju, pri večji angažiranosti in soudeleženosti, pa tudi pri večji soodgovornosti učencev, staršev in učiteljev za kakovostno delo, povezovanje lokalnega okolja, občinskega in regionalnega, turističnega, podjetniškega in skupnostnega delovanja, ne nazadnje pa tudi pri pedagoških učinkih sistema, ki ga učenci zaznavajo kot pravičnega.

Projekt »brezplačna šola« poteka na OŠ Nazarje že sedmo leto, kar dokazuje, da je OŠ Nazarje primer dobre prakse.

Posamezne šole so izkazale zanimanje za naš projekt in tem ga z veseljem predstavim. Prejšnji torek sem bil tako na Osnovni šoli Vavta vas, kjer so me prijazno sprejeli predstavniki šole, starši in predstavniki lokalne skupnosti, med katerimi je bil tudi župan. Po predstavitvi je sledil prijeten, a strokoven pogovor. Poslušalci so mi med predstavitvijo in po njenem zaključku zastavljali različna vprašanja, podelili pa so tudi svoje izkušnje s podobnimi pobudami. Župan je povedal, da je vprašanje socialne stiske v lokalnem okolju vedno bolj aktualno, pa tudi, da si želi več pobud s strani šole. Ravnatelj je prav tako izrazil pripravljenost na pobude staršev, kar je vzdušje srečanja zaznamovalo s sodelovanjem. Za uspeh takšnih projektov sta vedno bistvena dobro vodenje in sodelovanje ravnatelja z vsemi deležniki. Na koncu srečanja sem jim ponudil pomoč, saj je z veliko mero optimizma in zaupanja v moč pozitivnih sprememb mogoče premakniti svet, čeprav je Svet naš mali svet, a zato nič manj dragocen.