Barbara Žgajner
BLOG | Barbara Žgajner
Odgovor na togost trga dela je reforma
25.01.2013
Ena ključnih reform, ki pomenijo alternativo varčevanju, je reforma trga dela. Slovenija se mora s spremembo delovno-pravne zakonodaje ter okrepljeno proaktivno vlogo, s programi socialne aktivacije ter drugimi strukturnimi reformami spopasti z  naraščajočo brezposelnostjo, še posebej z brezposelnostjo mladih. V tem okviru mora ustvariti pogoje za gospodarsko uspešnost in konkurenčnost v mednarodnem okolju.Za Slovenijo je še vedno značilen tog trg dela, ki v spremenjeni globalni gospodarski situaciji sili k čimprejšnji vpeljavi mehanizmov, ki bi omogočali večjo prožnost. Večja prožnost pomeni krajše postopke pri zaposlitvi in lažje odpuščanje – torej manj zaščite in manj predvidljive stabilnosti za delavca. Zato mora imeti večja prožnost protiutež v ustrezni zaščiti. V tem pogledu ne bomo pristali na nižanje standardov socialne varnosti oseb, ki postanejo brezposelne. Z alternativnimi programi in oblikami zaposlitve je potrebno omogočiti dovolj delovnih mest za hitro prehajanje iz ene zaposlitve v drugo in predvsem za hiter povratek iz nezaposlenosti na trg dela.Reforma trga dela bi morala po našem mnenju slediti osnovnim parametrom: gospodarski uspešnosti, ki bo temeljila na višji vrednosti delovne sile, načelom sodobne socialne države in družbeni odgovornosti.Zavedamo se, da je delavec dodana vrednot v podjetju in ga ne gre obravnavati kot  strošek, zato si bomo v bodoče prizadevali za vpeljavo participacije posameznika, delavca v okviru soodločanja.V PS smo zadovoljni s pristopom resornega ministra k reformi, ki vključuje širok dialog s socialnimi partnerji. Tudi dosedanja pogajanja gredo v smeri iskanja kompromisnih rešitev, tako glede odprave dualnosti na trgu dela - se pravi zmanjševanja razlik med zaposlitvami za določen in nedoločen čas, kot tudi pravic, ki izhajajo iz delovnega razmerja. Premalo pozornosti se še vedno namenja strategiji zaposlovanja mladih, ki na trgu dela ostajajo izrazito deprivilegirani – predvsem po deležu začasnih zaposlitev. V bodočih usklajevanjih bo potreben tudi resen razmislek o nujnosti omejitve volonterskega pripravništva, ki se vse pogosteje zlorablja za brezplačno delovno silo. Po vzoru uspešnih evropskih držav bi bilo potrebno vpeljati koncept medgeneracijske solidarnosti tudi na trg dela.V PS pričakujemo, da bodo pogajanja ne glede na vladno krizo uspešna in da bo reforma trga dela, ki bi jo sicer morali obravnavati že na januarski seji, predmet razprav v Državnem zboru prihodnji mesec. V ta namen smo že pripravili dopolnitve, ki izhajajo iz naše temeljne listine - Slovenija 2020. Poenostavljeno, prožne varnosti NE podpiramo, smo pa za varno prožnost, ki v nestabilnem delovnem okolju ohranja nivo socialne varnosti. Delo mora ustvarjati novo vrednost – za vse aktivne udeležence v procesu in za družbo nasploh.
Vse informacije o PS na enem mestu.
Naročite se, enostavno je